In a world of giants, Head Energy’s subsea & technology division is a small player. But through long-term development and solid networks, Trond Erik Gundersen and his team constantly aims higher.

Les saken på norsk under

2020 looked promising to Head Energy Multicontrol. A solid orderbook, extended frame agreements and a large development-project entering a new and exciting stage. Then, early March, the Corona situation escalated, and uncertainty crippled the oil & gas business world-wide.

Trond Erik Gundersen, Managing Director of subsea & technology focused Head Energy Multicontrol was quarantined for two weeks following a trip to our jointly owned engineering office in Krakow. Working from home, he had a busy couple of weeks getting oversight and control of the situation.

-Our employees’ health was the main priority, and still is. They are our most important asset, so making sure they are all healthy and safe, and that everyone adheres to the infection control measures, was and is job number one. Then high on the list is making sure that our projects move forward and gets delivered according to plan. Tendering work is always important, and of course good IT infrastructure (as everyone is working from home) and constant information flow for the staff members working from home, Trond Erik Gundersen says.

Trond Erik Gundersen tries to balance a positive attitude and business momentum, with sober expectations:

-Right now, activity and business continue. We were recently awarded a new project that we look forward to making public, well intervention activities are still scheduled as normal and we have some promising tenders in the pipeline. Short-term, we are solid. On the other hand, at one point this situation will affect us as well. All we can do is keeping people healthy and maintain activity.

 

Clusters boost commercial progress

Being small can be challenging for a company dependent on development projects and long-term contracts. For Head Energy Multicontrol, clusters and networks have made a huge difference to their commercial approach. Both OMNI – The Specialist Network and GCE Ocean Technology now works as arenas for sales, marketing and funding cooperation.

-For us, this has been a real gamechanger. OMNI is a collaboration with seven members, us included, working together on tenders and projects, towards both energy and defense. All members are relatively small and specialized in a few key competences like mechanical engineering, software, sensorics, batteries et cetera. We share sales and market information and can join forces to present a stronger bid for projects, Gundersen elaborates.

-GCE Ocean Technology is a partner and membership organization for companies in ocean industries. For us, these memberships have been a great resource for sales and marketing activities and has facilitated Innovation Norway funding for a very exciting international development project we are part of, Trond Erik Gundersen concludes.

 

Nettverk gir større muligheter

I et marked med mange kjemper er Head Energys subsea- og teknologiavdeling en liten aktør, men gjennom å tenke langsiktig og bruke nettverk strategisk, kan Trond Erik Gundersen og co sikte stadig høyere.

2020 så lovende ut for Head Energy Multicontrol. Solid ordrebok, forlengete rammeavtaler og et større utviklingsprosjekt på vei inn i en spennende fase. Da koronasituasjonen eskalerte tidlig i mars måned begynte et oljeprisfall som har sendt sjokkbølger gjennom hele bransjen verden over.

Leder for Head Energys subsea- og teknologiavdeling, Trond Erik Gundersen, måtte selv i to ukers karantene etter å ha deltatt på et møte på det deleide engineering-kontoret i Krakow. Fra hjemmekontoret fikk han noen travle uker, hvor det handlet om å få kontroll og oversikt over situasjonen.

-De ansattes helse var og er det aller viktigste. Uten dem stopper alt opp, så å sørge for deres helse og trygghet er ivaretatt og at de følger smitteverntiltakene har førsteprioritet. Så har vi måttet sørge for at prosjektene fortsetter og blir levert i henhold til plan og at vi får levert nye tilbud. Ettersom de fleste arbeider hjemmefra har vi også brukt mye tid på å optimalisere IT-infrastruktur, tilganger og informasjonsflyt, sier Trond Erik Gundersen.

Selv forsøker han å kombinere en positiv holdning og stor aktivitet i selskapet med edruelige forventninger:

-Akkurat nå fortsetter driften som før. Vi har nylig blitt tildelt et prosjekt vi gleder oss til å offentliggjøre, RLWI-aktiviteten for Equinor går som planlagt og vi har noen spennende tilbud ute. På kort sikt ser vi ganske solide ut. Men det er klart, på ett eller annet tidspunkt rammer dette oss også. Alt vi kan gjøre nå er å forsøke å holde folk friske og opprettholde aktiviteten.

 

Nettverk gir økt kommersiell slagkraft

Å være liten kan være utfordrende for et selskap som er avhengig av utviklingsprosjekter og langsiktige kontrakter. For Head Energy Multicontrol har nettverk gjort en stor forskjell i det kommersielle arbeidet. Både spesialistnettverket OMNI og GCE Ocean Technology har blitt arenaer for salg, markedsføring og samarbeid om finansiering.

-For vår del har dette gitt radikalt større muligheter. OMNI er et samarbeid mellom syv selskaper, oss inkludert, som jobber sammen på tilbud og prosjekter mot både energi og forsvar. Alle medlemmene er relativt små og spesialister innen visse nøkkelkompetanser som mekanisk engineering, programvare, sensorikk og batterier for å nevne noen. Vi deler informasjon om markedet og salgsmuligheter og jobber sammen for å kunne levere gode tilbud på prosjekter, utdyper Gundersen.

-GCE Ocean Technology er mer en partner- og medlemsorganisasjon for selskaper innen havnæringer. For oss har medlemskapet her vært en verdifull ressurs for salgs- og markedsføringsaktiviteter, og vi har fått hjelp til å søke finansiering fra Innovasjon Norge for et større utviklingsprosjekt vi er en del av, avslutter Trond Erik Gundersen.